Advocaat familierecht Zaandam

Advocaat familierecht in Zaandam

Graag informeren wij u over uw positie op bijvoorbeeld het gebied van (kinder)alimentatie, omgang, gezag, het ouderschapsplan, verdeling dan wel afwikkeling van huwelijkse voorwaarden en aansprakelijkheden tussen de (ex) partners en jegens schuldeisers. Vervolgens bekijken wij met u of en hoe deze kwesties zoveel mogelijk in goed overleg met uw ex partner geregeld kunnen worden. En waar nodig procederen onze advocaten familierecht in Zaandam over deze onderwerpen.

Koster CS hielp al vele cliënten met (eenzijdige en gezamenlijke) echtscheidingsverzoeken en het voeren van verweer op ingediende verzoeken. Waar kinderen in het geding zijn, stellen wij hun belangen voorop. Bij verdelingsvraagstukken en als partneralimentatie aan de orde is, besteden wij ook aandacht aan de fiscale gevolgen.

familierecht

Wat u kunt verwachten van het adviesproces bij Koster CS

Op de eerste afspraak nemen we de tijd om te inventariseren wat uw (rechts)positie is, wat u wilt bereiken en op welke manieren uw doelen gerealiseerd kunnen worden, met inachtneming van de risico’s en de te verwachte kosten en baten. Dan bedenken we in overleg de beste strategie en gaan tot uitvoering daarvan over. Onderweg stemmen we de te maken stappen af en stellen we de strategie zo nodig bij.

Onze advocaten zijn goed bereikbaar, als het spannend wordt ook buiten kantooruren. Besprekingen worden gevoerd wanneer u dat uitkomt.

Koster CS advocaten en het familierecht

In onze praktijk komen alle facetten van het familierecht aan bod. Wij kunnen zowel optreden als echtscheidingsadvocaat als mediator binnen uw geschil. Bij de toepassing van onze advocaat familierecht kunt u denken aan:

Voorkom juridische missers m.b.t. familierecht

Bijvoorbeeld bij de Echtscheiding; beëindiging van een relatie

Bij een echtscheiding moet behalve de ontbinding van het huwelijk ook geregeld worden bij wie de kinderen blijven, hoe de omgang eruit gaat zien, wat er met de woning gebeurt, hoe de inboedel verdeeld wordt, of er partner- en/of kinderalimentatie betaald moet worden, wie welke schulden draagt, hoe eventuele huwelijksvoorwaarden worden afgewikkeld, etc. En dergelijke kwesties moeten uiteraard ook goed geregeld worden bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap of bij de verbreking van een samenwoning. De familierechtadvocaten van Koster cs staan u graag bij. Met hun juridische kennis, hun ervaring en een heldere, to-the-point-aanpak, dragen zij zorg voor een passende oplossing, waarbij uw belangen altijd optimaal worden behartigd.

Indexering van alimentatie

Jaarlijks wordt per 1 januari de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2018 vastgesteld op 1,5%. De betalende partij is verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met het indexeringspercentage, tenzij indexering door de rechter of bij overeenkomst is uitgesloten. Hebt u vragen over (achterstallige) indexering, bel of mail ons en wij bekijken uw rechten en plichten.

Nieuw huwelijksvermogensrecht; De beperkte gemeenschap

Wie na 1 januari 2018 in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden te laten opmaken, komt in een beperkte gemeenschap van goederen terecht. Niet alle bezittingen en schulden van de echtgenoten / geregistreerd partners behoren tot die gemeenschap; alle goederen en schulden die zij voor het huwelijk privé hadden en schenkingen en erfenissen die zij ontvangen, blijven erbuiten. Wat zij voor het huwelijk / geregistreerd partnerschap al samen hadden, wordt wel onderdeel van de gemeenschap. Bij echtscheiding / ontbinding van het geregistreerd partnerschap, en ook als een van de echtelieden / geregistreerd partners overlijdt, wordt het tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap opgebouwde vermogen verdeeld, met uitzondering van schenkingen en erfenissen. Als het persoonlijk vermogen tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap meer waard is geworden, moet de waardestijging verrekend worden. Maar dan moet wel aantoonbaar zijn wat niet tot de gemeenschap hoort. Voor het huwelijk / geregistreerd partnerschap moet goed worden vastgelegd wat tot het privé vermogen hoort, wat de waarde van de bestanddelen van het privé vermogen is, en wat de privé schulden zijn. En tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap moet goed worden vastgelegd wat wordt verkregen uit schenking en uit erfenis.Ontbreekt het bewijs dan wordt het betreffende goed of de betreffende schuld geacht tot de gemeenschap te behoren. De ter zake kundige advocaten van Koster cs staan u graag bij in verdelingskwesties. Bel ons en kom langs, dan inventariseren wij uw positie.

Vechtscheiding

Geregeld wordt er in de media gesproken over zogeheten vechtscheidingen en de al dan niet vermeende toename daarvan. Niet elke scheiding die enigszins tumultueus verloopt, is meteen als vechtscheiding te kwalificeren. Het is normaal dat er rondom de echtscheiding conflicten zijn; het is immers een ingrijpende gebeurtenis en er spelen vaak hevige emoties. Het wordt pas problematisch als gevoelens van woede en wrok niet uitdoven en ex partners elkaar moedwillig proberen te schaden, soms ook ten koste van de eigen belangen en zelfs ten koste van de belangen van de kinderen. De echtscheidingsadvocaten van Koster cs zijn erop gericht conflicten in de hand te houden. Dat betekent soms niet reageren op een provocatie en de andere wang toekeren, maar het betekent niet passief elke misdraging ondergaan. Waar nodig zullen de rechtbank, justitiële autoriteiten en/of hulpverleners aangezocht moeten worden om met name schade voor de kinderen te beperken. De ervaring leert dan ook dat met bedachtzaam en waar nodig kordaat optreden veruit de meeste echtscheidingen uiteindelijk toch in relatieve harmonie kunnen eindigen. De familierechtadvocaten van Koster cs helpen u om ook als de emoties hoog oplopen verstandige beslissingen te blijven nemen.

Kinderalimentatie

Ouders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van de opvoeding en verzorging van hun kinderen. De ouder die niet de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft, levert zijn/haar bijdrage in het levensonderhoud door het betalen van kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. Hoeveel kinderalimentatie de niet verzorgende ouder moet betalen, hangt af van de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders. De behoefte wordt afgeleid uit het netto besteedbaar gezinsinkomen voordat de ouders uit elkaar gingen. Aan de hand van tabellen van het Nibud kan vastgesteld worden wat bij welke gezinssamenstelling gemiddeld de kosten van kinderen zijn bij een bepaald netto besteedbaar gezinsinkomen
Daarna word bekeken welk deel van die kosten de beide ouders voor hun rekening moeten nemen. Is er een omgangsregeling, dan wordt op de alimentatie nog een zorgkorting toegepast. Koster cs advocaten kan voor u becijferen wat uw rechten en plichten zijn en of een eventuele afspraak of rechterlijk beslissing over alimentatie nog up-to-date is.

Partneralimentatie

Wie getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan, moet in het levensonderhoud van zijn/haar echtgeno(o)t(e) / geregistreerd partner voorzien. De onderhoudsplicht stopt niet bij het einde van het huwelijk / geregistreerd partnerschap. Afhankelijk van de over en weer aanwezige draagkracht en behoefte , zal er na het uiteengaan partneralimentatie betaald moeten worden. Duurde het huwelijk / geregistreerd partnerschap geen vijf jaren en zijn er geen kinderen, dan geldt de alimentatieverplichting even lang als het huwelijk / geregistreerd partnerschap heeft geduurd. En anders duurt de verplichting maximaal twaalf jaar. Treden er in die periode veranderingen op in de draagkracht of de behoefte dan kan de alimentatie aangepast worden, in onderling overleg of door een beslissing van de rechter. Neemt contact met ons op met uw vragen over alimentatie en dan inventariseren wij of de familierechtadvocaten van Koster cs u behulpzaam kunnen zijn in onderhandelingen of een eventuele procedure over de partneralimentatie.

Omgang kinderen

Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Ouders hebben niet alleen recht op omgang met hun kind, zij zijn ook verplicht tot omgang. Grootouders kunnen aanspraak maken op omgang als zij kwalificeren als personen die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan. Als ouders uit elkaar gaan, moeten zij afspraken over de omgang. Dat gebeurt vaak in het kader van een ouderschapsplan, waarin ook allerlei andere afspraken worden gemaakt omtrent de verzorging en de opvoeding en de verdeling van de daarbij horende taken. De ouders betrekken het kind daarbij voor zover dat bij leeftijd van het kind past. Lukt het niet om afspraken te maken dan kan een verzoek aan de rechter gedaan worden om de omgangsregeling vast te stellen. De ervaren advocaten van Koster cs kunnen u bijstaan in omgangsgeschillen.

Ouderlijk Gezag

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen de echtelieden / geregistreerd partners automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die zij krijgen of adopteren. En de man wordt automatisch de wettelijke vader, ook als hij niet de biologische vader is. Komt pas na de geboorte een huwelijk of geregistreerd partnerschap tot stand, dan krijgt de man het ouderlijk gezag als hij het kind erkent. Zijn de ouders niet getrouwd en hebben zij geen geregistreerd partnerschap dan heeft alleen de (meerderjarige) biologische moeder het gezag. Om gezamenlijk gezag te bewerkstelligen, zal een daartoe strekkend verzoek bij de rechtbank ingediend moeten worden. Daaraan voorafgaand moet de vader (of de duomoeder) het kind erkennen. Heeft iemand anders dan de ouders het gezag over een kind, bijvoorbeeld omdat de ouders zijn overleden, dan is er sprake van voogdij over het kind. Ook bij gezagskwesties kunt u een beroep doen op de familierechtspecialisten van Koster cs advocaten.

Scheiding van tafel en bed

Wie het samenleven wil beëindigen maar terugschrikt voor een formele echtscheiding, kan de rechtbank vragen om de scheiding van tafel en bed uit te spreken. Dat heeft ten aanzien van het samenwonen, verdeling van de gemeenschap en alimentatie ongeveer dezelfde gevolgen als een echtscheiding en ontbinding van het huwelijk, maar het huwelijk blijft formeel in stand. Dit kan een uitkomst zijn als iemand bijvoorbeeld om religieuze reden niet van echt wil scheiden. Wilt u uit elkaar maar schrikt u terug voor een echtscheiding, kom eens langs bij Koster cs om te praten over de optie van scheiding van tafel en bed.

Scheiding van tafel en bed

Wie het samenleven wil beëindigen maar terugschrikt voor een formele echtscheiding, kan de rechtbank vragen om de scheiding van tafel en bed uit te spreken. Dat heeft ten aanzien van het samenwonen, verdeling van de gemeenschap en alimentatie ongeveer dezelfde gevolgen als een echtscheiding en ontbinding van het huwelijk, maar het huwelijk blijft formeel in stand. Dit kan een uitkomst zijn als iemand bijvoorbeeld om religieuze reden niet van echt wil scheiden. Wilt u uit elkaar maar schrikt u terug voor een echtscheiding, kom eens langs bij Koster cs om te praten over de optie van scheiding van tafel en bed.

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure duurt maanden. De rechtbank kan voor de duur van het geding alvast wat voorlopige beslissingen nemen, zogeheten voorlopige voorzieningen, bijvoorbeeld over de vraag wie er voorlopig in de woning kan blijven, aan wie de kinderen voorlopig worden toevertrouwd en hoeveel kinder- en/of partneralimentatie er vooralsnog betaald moet worden. Afhankelijk van de drukte en de capaciteit op de rechtbank kunnen zulke voorlopige voorzieningen met ongeveer een maand verkregen worden. Ze gelden vervolgens tot de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. De advocaten van Koster cs dienen in spoedeisende situaties binnen 24 uur een verzoek om voorlopige voorzieningen bij de rechtbank in.

Het Ouderschapsplan

De wetgever verlangt dat ouders die gaan scheiden op grond van hun verantwoordelijkheid als ouders en in het belang van de kinderen in goed onderling overleg een ouderschapsplan maken. Het gezamenlijk gezag van beide ouders blijft na de scheiding in stand. De ouders blijven samen verantwoordelijk en moeten samen beslissingen nemen. Een ouderschapsplan bevat de afspraken over onder meer de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de omgangsregeling, kinderalimentatie en de communicatie tussen de ouders. Bij een echtscheidingsprocedure zijn ouders verplicht een ouderschapsplan in te dienen. Ook als de communicatie moeizaam verloop, moeten beide ouders hun uiterste best doen om ten behoeve van de kinderen tot afspraken te komen. Daarbij worden ook de kinderen, als zij daarvoor de leeftijd hebben, betrokken. De ervaren advocaten van Koster cs staan u graag bij in de onderhandelingen over en bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Pensioenverevening

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding regelt de verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Tenzij de echtgenoten / geregistreerd partners pensioenverevening hebben uitgesloten, gebeurt de verevening van rechtswege. Dat betekent dat beide partijen aanspraak hebben op de helft van het tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Als de voormalige echtgenoten / geregistreerd partners binnen twee jaar na de scheiding op de juiste wijze melding doen bij de pensioenuitvoerder, krijgen zij voor het betreffende deel van de opgebouwde pensioenrechten rechtstreekse vorderingen op die pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder zal dan te zijner tijd de rechthebbende rechtstreekse uitbetalingen doen. Volgens de Pensioenwet heeft een ex-partner ook recht op de gehele aanspraak betreffende partnerpensioen / nabestaandenpensioen dat tot de datum van echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap werd opgebouwd. Deze aanspraak wordt dan na de scheiding verder bijzonder partnerpensioen genoemd. Vragen over pensioenverevening? Bel Koster cs advocaten.

Gebruik maken van een advocaat familierecht in Zaandam.

Heeft u een zakelijk juridisch geschil of conflict en bent u op zoek naar goede advocatuur? Informeer dan eens naar de diensten van Koster CS, dat u met gedegen juridisch advies bijstaat. Koster CS voorziet u van praktisch juridisch advies waarmee u verder kunt. Indien nodig wordt er voor u een stevige strijd gevoerd in de rechtszaal. Ook in de particuliere sferen staat Koster CS u bij met juridische adviezen. Denk bijvoorbeeld aan echtscheidingen of alimentaties. Een goede advocaat familierecht Zaandam vindt u dan ook bij Koster CS dat altijd een oplossing voor u vindt.

Een gedegen familierecht advocatenkantoor in de regio Zaandam.

Ook in de particuliere sferen verleent Koster CS met enige regelmaat juridisch advies. Juridische conflicten omtrent alimentatie, gezag en verdeling worden op een professionele wijze voor u opgelost. Dit alles met uw wensen en behoeften als uitgangspunt. Een advocaat familierecht Zaandam voor uw persoonlijke kwesties vindt u dan ook bij Koster CS. Dat procedeert en adviseert ook regelmatig over bedrijfs- en woonruimtes die gehuurd worden. U kunt een professionele begeleiding verwachten bij zowel het aangaan als het beëindigen van contracten. Conflicten en onduidelijkheden blijven op deze manier achterwege.

Gebruik maken van een advocaat familierecht Zaandam

Voor vele facetten in het recht kunt u bij Koster Advocaten terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw juridische belang als advocaat familierecht Zaandam!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.