Advocaat ondernemingsrecht

Advies bij ondernemingsrecht

Koster CS kan u adviseren bij het aangaan van contracten met uw handelspartners (opdrachtgevers/opdrachtnemers, leveranciers/afnemers, etc.). En als de relatie onverhoopt spaak loopt, adviseren wij u graag over de te nemen buitengerechtelijke stappen (aanmaning, opzegging, ontbinding) en gerechtelijke maatregelen (beslag, dagvaarding). Wij adviseren onder andere bij overnames, activa-/passivatransacties en aandelenoverdracht, geschillen met financiers en onenigheid tussen aandeelhouders en wij procederen zo nodig in eerste aanleg bij de rechtbank of de Ondernemingskamer en in hoger beroep.

ondernemingsrecht

Koster CS advocaten en het ondernemingsrecht

In onze praktijk komen alle facetten van het ondernemingsrecht aan bod. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij. Onze advocaat ondernemingsrecht kan je inzetten bij de toepassingen van het ondernemingsrecht op:

Voorkom als ondernemer juridische missers m.b.t. ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is het deel van het privaatrecht dat zich richt op ondernemingen met winstoogmerk. Voor u als ondernemer is het lastig en eigenlijk ondoenlijk om continu op de hoogte te zijn en te blijven van de actuele wet- en regelgeving. Maar u heeft er wel mee te maken. Dan is het fijn als u een beroep kunt doen op de in ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaten van Koster CS. De advocaten ondernemingsrecht van Koster CS staan u graag bij. Met hun juridische kennis, hun ervaring en een heldere, to-the-point-aanpak, dragen zij zorg voor een passende oplossing, waarbij uw belangen altijd optimaal worden behartigd, grijpt u op tijd in en komt u niet voor juridische missers te staan.

Procederen met Koster CS

De advocaten van Koster CS hebben jarenlange ervaring in het procederen bij handelskamer en kanton, in eerste aanleg en in hoger beroep, bij de Ondernemingskamer, in verzoekschrift- en dagvaardingsprocedures, en dat zowel voor eisende als voor verwerende partijen. Overweegt u juridische stappen of verwacht u dat uw wederpartij rechtsmaatregelen neemt, bel ons en kom langs. Dan bespreken we uw kansen en de mogelijkheden, waaronder eventuele conservatoire beslagen. Ontbreekt nog voldoende onderbouwing voor uw vordering dan bekijken we de opties van voorlopig getuigenverhoor en/of bewijsbeslag. Een kosten/batenanalyse is vanzelfsprekend onderdeel van ons advies en afspraken over resultaatsafhankelijke tarieven of een vast bedrag per zaak zijn mogelijk, voor zover de regels van de advocatenorde een en ander toestaan.

Bedrijfsoverdracht met een ondernemingsrecht advocaat

De koop of verkoop van een bedrijf is een spannend proces. De wijze van de bedrijfsoverdracht hangt samen met de ondernemingsvorm; bij een besloten vennootschap gaat het veelal om een aandelentransactie terwijl bij een eenmanszaak of VOF een activa passiva transactie voor de hand ligt. Bij iedere overdracht geldt dat het vooronderzoek (due diligence) essentieel is, zeker voor de koper. Deze zal goed in kaart willen brengen wat de financiële positie van de onderneming is, wat de activa waard zijn, of er sluimerende claims zijn, wat het toekomstperspectief is, en wat de status van belangrijke contracten en relaties is. De koper zal zoveel mogelijk garanties van de verkoper willen bedingen; de verkoper zal de garanties willen beperken. Wordt de volledige koopprijs niet bij verkoop voldaan en geldt bijvoorbeeld een earn out regeling, waarbij de koopprijs (deels) afhankelijk is van toekomstige resultaten dan zal de verkoper zekerheden verlangen. In dit proces van geven en nemen komen veel juridische en fiscale aspecten aan de orde. Het is daarom raadzaam om al bij aanvang van de onderhandelingen over bedrijfsoverdracht een advocaat te betrekken. Bel ons, de advocaten van Koster CS kennen de voor- en nadelen van de verschillende vormen van bedrijfsoverdracht en helpen u dit proces met goed resultaat te doorlopen.

Geschillen binnen de vennootschap / corporate litigation

Tot ondernemingsgeschillen behoren onder meer ruzies tussen aandeelhouders onderling, geschillen tussen de aandeelhouders en het bestuur van een vennootschap en conflicten tussen vennoten. Wat te doen bij onenigheid tussen vennoten of organen van de vennootschap, zoals het bestuur, de aandeelhouders en de raad van commissarissen? Als verschillen van inzicht tussen aandeelhouders of vennoten niet overbrugd worden, komt al dan niet gedwongen uitkoop aan de orde. Zo nodig kunnen aandeelhoudersovereenkomsten worden opgesteld of aangepast. Kunnen vennoten echt niet meer door één deur, dan kan ontbinding van de VOF bewerkstelligd worden. Zijn er ernstige twijfels over het juiste beleid en de gang van zaken in een rechtspersoon, dan staan onze advocaten u graag bij in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer.

Fusie en splitsing

Bij juridische fusie gaat de ene rechtspersoon op in de andere; Het vermogen van de verdwijnende rechtspersoon gaat over naar de verkrijgende rechtspersoon.

  • Bij bedrijfsfusie gaan (bepaalde) activa en passiva over naar een andere rechtspersoon.
  • Bij aandelenfusie worden aandelen overgedragen aan een andere vennootschap, die op haar beurt eigen aandelen aan de inbrenger uitreikt. Door zo’n aandelenruil kan zonder belastingheffing een holdingstructuur in het leven worden geroepen.
  • Juridische splitsing maakt het mogelijk om (een deel van) het vermogen van een rechtspersoon over te hevelen naar (een) nieuwe rechtsperso(o)n(en). Net als bij juridische fusie is er dan geen afzonderlijke overdracht van activa en passiva nodig.
  • Splitsing kan in een aantal varianten gebeuren: zuivere splitsing, waarbij de splitsende rechtspersoon ophoudt te bestaan als het vermogen naar nieuwe rechtspersonen overgaat en afsplitsing, waarbij de splitsende rechtspersoon blijft bestaan nadat een gedeelte van haar vermogen naar één of meer andere rechtspersonen overgaat, of hybride splitsing, waarbij het gehele vermogen overgaat naar nieuwe rechtspersonen terwijl de splitsende rechtspersoon daarna blijft bestaan.

Contracten en geschillen met handelspartners

Koster CS kan u adviseren bij het aangaan van incidentele contracten en duurovereenkomsten. Wij leveren standaardcontracten waar dat kan en waar dat nodig en gewenst is, maatwerk tot op de millimeter. En wat als de verhouding met uw handelspartner verzuurt? Wij adviseren u graag over (het juiste moment van) opzegging of ontbinding, het vestigen van zekerheden, buitengerechtelijk en gerechtelijke incassotrajecten, faillissementsaanvraag en de mogelijkheden van opschorting, verrekening en bewarend (eigen)beslag. Wij helpen u bij onderhandelingen en staan u graag bij in rechtbankprocedures of bij arbitrages.

Ontslag bestuurder

Bij het ontslag van een bestuurder van een rechtspersoon moet behalve het ondernemingsrechtelijke aspect ook de arbeidsrechtelijke kant van de zaak in acht worden genomen. De statutair bestuurder heeft immers veelal ook een arbeidsrechtelijke verhouding met de rechtspersoon. Veronachtzaming van een van beide perspectieven zal de vennootschap schade opleveren. De advocaten van Koster CS zullen er in het voorkomende geval voor zorgen dat het ontslag op beide fronten juridisch wordt dichtgemetseld en conform de wet, de statuten en het arbeidsrecht gebeurt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bas Biezen is gespecialiseerd op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Hij treedt op namens bestuurders die zich tegen aansprakelijkstellingen verweren en namens vennootschappen die eigen bestuurders of bestuurders van andere vennootschappen aansprakelijk houden. Verder heeft hij als faillissementscurator ruime ervaring met discussies en procedures over bestuurdersaansprakelijkheid. Omgekeerd staat hij ook (statutaire, feitelijke en vermeende) bestuurders bij die zich tegen claims van de curator of de belastingdienst verweren.

Distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier en een distributeur die producten van de leverancier voor eigen rekening inkoopt en doorverkoopt. De distributieovereenkomst bepaalt welke producten worden geleverd tegen welke voorwaarden. Meestal geldt daarbij een eigendomsvoorbehoud en wordt ook pandrecht bedongen. Belangrijke onderdelen van een distributieovereenkomst zijn afspraken over inkoopprijzen, richtprijzen en eventuele maximumprijzen voor de doorverkoop, exclusiviteit in een bepaald gebied, de reikwijdte van online verkoop, reclame en marketing, minimum omzetten/minimum afname, de duur van de samenwerking en de manier waarop de overeenkomst eindigt. Het opstellen van de juiste overeenkomst is maatwerk, dat de advocaten van Koster CS graag aan u leveren.

Agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst een contract waarbij de principaal de handelsagent opdraagt voor bepaalde of onbepaalde tijd tegen beloning (provisie) te bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten. De agent kan als intermediair op naam en voor rekening van de principaal overeenkomsten sluiten, zonder aan de principaal ondergeschikt te zijn. De handelsagent is een zelfstandig tussenpersoon die in vaste betrekking tot zijn principaal staat. Een karakteristiek element van de agentuurovereenkomst is het recht op een billijke goodwill- of klantenvergoeding aan het einde van de contractperiode. Ook bevat een agentuurovereenkomst doorgaans een concurrentiebeding, zodat het de agent na het einde van het contract gedurende twee jaren verboden is in bepaalde goederen of diensten te handelen en een bepaalde klantenkring te bedienen. Koster CS helpt u graag bij het maken van de juiste afspraken.

Franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst legt vast onder welke voorwaarden een (rechts)persoon gebruik kan maken van de franchiseformule van de franchisegever. De franchisenemer betaalt een vergoeding om gebruik te maken van de merknaam, het concept en knowhow van de franchisegever, inclusief commerciële uitingen, merknamen, huisstijl en de daaraan verbonden goodwill. De overeenkomst kan de franchisenemer de nodige ruimte geven om naar eigen inzicht te handelen maar vaak worden er precieze afspraken gemaakt over de te hanteren prijzen, de aan te houden voorraad, de inkoopvoorwaarden, promotieactiviteiten en de wijze van reclame maken. Uiteraard wordt ook vastgelegd wanneer en onder welke omstandigheden de overeenkomst eindigt en in welke mate het de franchisenemer daarna (niet) is toegestaan concurrerende activiteiten te ontplooien. Overweegt u zich aan te sluiten bij een franchiseconcept. Is het contract wel conform de Nederlandse Franchise Code? Teken niet bij het kruisje maar laat de voorwaarden beoordelen door de advocaten van Koster CS.

Wij staan u graag te woord.

Bas Biezen en Jaap de Dood zijn ervaren advocaten op het gebied van het ondernemingsrecht en zij spreken de taal van de ondernemer.

Bent u overdag niet in de gelegenheid om contact met ons op te nemen? Wij vinden het geen enkel probleem om na werktijd vrijblijvend telefonisch contact met u op te nemen.

Gebruik maken van een advocaat.

Heeft u een zakelijk juridisch geschil of conflict en bent u op zoek naar goede advocatuur? Informeer dan eens naar de diensten van Koster CS, dat u met gedegen juridisch advies bijstaat. Koster CS voorziet u van praktisch juridisch advies waarmee u verder kunt. Indien nodig wordt er voor u een stevige strijd gevoerd in de rechtszaal. Ook in de particuliere sferen staat Koster CS u bij met juridische adviezen. Denk bijvoorbeeld aan echtscheidingen of alimentaties. Een goede advocaat Amsterdam Noord vindt u dan ook bij Koster CS dat altijd een oplossing voor u vindt.

Een gedegen advocatenkantoor bij u in de buurt.

Ook in de particuliere sferen verleent Koster CS met enige regelmaat juridisch advies. Juridische conflicten omtrent alimentatie, gezag en verdeling worden op een professionele wijze voor u opgelost. Dit alles met uw wensen en behoeften als uitgangspunt. Een advocaat voor uw persoonlijke kwesties vindt u dan ook bij Koster CS. Dat procedeert en adviseert ook regelmatig over bedrijfs- en woonruimtes die gehuurd worden. U kunt een professionele begeleiding verwachten bij zowel het aangaan als het beëindigen van contracten. Conflicten en onduidelijkheden blijven op deze manier achterwege.

Gebruik maken van een advocaat.

Voor vele facetten in het recht kunt u bij Koster CS Advocatuur terecht. Wij kunnen, indien nodig, met u een heftige strijd aan gaan in de rechtszaal. Benieuwd wat wij vandaag nog voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons, zodat wij u direct verder kunnen helpen met uw juridische belang als advocaat!