Andre Feringa

2021 nieuwe wetten

2021: nieuwe wetten

Aankomende 1 januari zullen er een aantal nieuwe wetten van kracht worden. Deze nieuwe wetten zijn zowel voor ons, als voor u van belang. In dit artikel leest u over de wetten die onder ‘Rechtsbescherming’ vallen. Herziening beslag- en executierecht Wanneer er een factuur niet betaald wordt, mag de schuldeiser actie ondernemen. Al mag het …

2021: nieuwe wetten Lees verder »

indexering alimentatie 2020

Indexering van alimentatie per 1 januari 2020

Elk jaar wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2020 vastgesteld op 2,5%. Vorig jaar was de indexering van de alimentatie per 1 januari 2019 nog vastgesteld op 2,0%. De betalende partij is dan verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met het indexeringspercentage, tenzij indexering door …

Indexering van alimentatie per 1 januari 2020 Lees verder »

Huurachterstand

Ontruiming van woonruimte vanwege een huurachterstand

Het is een doorn in het oog van vele verhuurders: Huurders die niet, niet volledig of niet tijdig de huur betalen. Aangezien verhuurders financiële schade lijden als huurders niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, proberen zij vaak van zulke in hun ogen lastige huurders af te komen. Om woonruimte te mogen ontruimen, is een vonnis nodig. …

Ontruiming van woonruimte vanwege een huurachterstand Lees verder »

ontbinden overeenkomst

Ontbinden van een (huur)koopovereenkomst

Let goed op bij het opschorten van betalingen en vervolgens ontbinden van een (huur)koopovereenkomst. Als de opschorting en ontbinding op onjuiste gronden hebben plaatsgevonden, dan kunnen de kosten oplopen. Zo blijkt ook weer uit een recent arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch. X (huur)koopt van Y een rupsgraafmachine voor bijna € 178.000,–. De (huur)koopsom zou door X …

Ontbinden van een (huur)koopovereenkomst Lees verder »

contract

Het nulurencontract

Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de werknemer een niet nader bepaald aantal uren per week zal werken. De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep van de werkgever. Er is dan sprake van een zogenaamd nulurencontract, nulurenovereenkomst of oproepovereenkomst. Tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst hoeft de werkgever geen salaris te …

Het nulurencontract Lees verder »

ontbinding arbeidsovereenkomst

ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie

Voor werkgevers is het vaak een moeizaam verhaal om een arbeidsovereenkomst met een werknemer te laten ontbinden wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Dat komt met name doordat een verstoring “ernstig en duurzaam” moet zijn, voordat het tot een ontbinding komt. “Duurzaam” wil zeggen, dat de verstoring al langere tijd voortduurt. Bovendien wordt meestal van de werkgever …

ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie Lees verder »

Ontslag wegens disfunctioneren: Verbetertraject

Wilt u als werkgever een werknemer wegens disfunctioneren ontslaan, dan moet uw dossier optimaal op orde zijn. In dat verband is onder meer van belang, dat u de disfunctionerende werknemer de kans hebt gegeven zijn functioneren te verbeteren: een verbetertraject dus. Veel werkgevers zien weinig tot niets in zo’n verbetertraject, omdat het vertrouwen ontbreekt dat …

Ontslag wegens disfunctioneren: Verbetertraject Lees verder »

Billijke vergoeding 2016

Volgens Minister Asscher betaalt de werkgever bij ontslag na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar alleen een transitievergoeding. Dat is een standaardvergoeding. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties is er ruimte voor een aanvullende billijke vergoeding. Dat gaat dan om gevallen waarin de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Na ruim een jaar WWZ lijkt de …

Billijke vergoeding 2016 Lees verder »

Disfunctioneren: Transitievergoeding + 6 maandsalarissen?

De wetgever had het nog zo mooi bedacht. Bij ontslag krijgt de werknemer de transitievergoeding en dat is het dan. In extreme gevallen is er ruimte voor een billijke vergoeding, maar in de meeste gevallen weten partijen waar zij aan toe zijn. De schikkingspraktijk laat een ander beeld zien. Er is ruimte voor hogere vergoedingen …

Disfunctioneren: Transitievergoeding + 6 maandsalarissen? Lees verder »

De ontbindingsprocedure onder de WWZ: eenheidsworst of niet?

Het is alweer ruim een jaar geleden dat invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) het ontslagrecht ingrijpend wijzigde. Reden genoeg voor een korte analyse van de invloed van de WWZ op onze meest populaire ontslagprocedure, de ontbindingsprocedure. Sinds 1 juli 2015 kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter uitsluitend nog worden uitgesproken …

De ontbindingsprocedure onder de WWZ: eenheidsworst of niet? Lees verder »

VOORSTELLEN AANPASSING WWZ

Minister Asscher stelt de Tweede Kamer voor de WWZ aan te passen om een aantal belangrijke knelpunten op te lossen. Transitievergoeding voor langdurig zieke werknemer Een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte eindigt heeft recht op een transitievergoeding. Werkgevers worden voortaan hiervoor gecompenseerd, althans de risico’s worden gespreid. Compensatie vindt plaats via …

VOORSTELLEN AANPASSING WWZ Lees verder »

Ontslagprocedure via het UWV: recht op vrije advocaatkeuze

In de polisvoorwaarden van de meeste rechtsbijstandverzekeringen zijn nagenoeg altijd beperkende bepalingen opgenomen voor wat betreft de dekking van de kosten van een door de verzekerde zelf gekozen advocaat. In 2013 besliste het Hof van Justitie al, dat in geval van een “gerechtelijke of administratieve procedure” de verzekerde het recht heeft om zelf een externe …

Ontslagprocedure via het UWV: recht op vrije advocaatkeuze Lees verder »

Transitievergoeding en langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Sinds 1 juli 2015 moet de werkgever aan de werkgever nagenoeg altijd de wettelijke transitievergoeding betalen als de werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt die ten minste twee jaar heeft geduurd. Die transitievergoeding kan oplopen tot € 76.000,– of maximaal een jaarsalaris, als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan € 76.000,–. De transitievergoeding is ook verschuldigd …

Transitievergoeding en langdurig arbeidsongeschikte werknemer Lees verder »

Het einde van tijdelijke arbeidsovereenkomst tijdig aanzeggen

Sinds 1 januari 2015 geldt de regel dat de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst dient aan te geven of de arbeidsovereenkomst eindigt of wat hem betreft kan worden voorgezet, en onder welke voorwaarden. Vergeet de werkgever tijdig aan te zeggen, dan heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding. Die …

Het einde van tijdelijke arbeidsovereenkomst tijdig aanzeggen Lees verder »