Bas Biezen

indexering alimentatie

Indexering van alimentatie per 1 januari 2021

Elk jaar wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2021 vastgesteld op 3,0%. Vorig jaar was de indexering van de alimentatie per 1 januari 2020 nog vastgesteld op 2,5%. De betalende partij is dan verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met het indexeringspercentage, tenzij indexering door …

Indexering van alimentatie per 1 januari 2021 Lees verder »

geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap steeds populairder

Afgelopen jaar zijn er ongeveer 4.500 geregistreerde partnerschappen meer afgesloten dan in 2019. Het aantal afgesloten huwelijken is in 2020 afgenomen met 20%. Toch zijn er nog best veel onduidelijkheden over het geregistreerd partnerschap. Wat houdt het afsluiten van deze samenlevingsvorm in? En in sommige gevallen, hoe beëindigt u een geregistreerd partnerschap? In dit artikel …

Geregistreerd partnerschap steeds populairder Lees verder »

niet-wijzigingsbeding

Het niet-wijzigingsbeding

In een overeenkomst over partneralimentatie kan schriftelijk worden afgesproken dat de overeenkomst niet door de rechter veranderd kan worden vanwege een wijziging van omstandigheden. Zo’n niet-wijzigingsbeding heeft tot gevolg dat de gemaakte alimentatieafspraken in beginsel niet kunnen worden gewijzigd. Er kan ook een niet-wijzigingsbeding van beperkte reikwijdte worden afgesproken, bijvoorbeeld dat de alimentatie -wat er …

Het niet-wijzigingsbeding Lees verder »

wilsrechten

Wilsrechten

Als een ouder na het overlijden van de andere ouder wil hertrouwen, kunnen de kinderen uit het eerste huwelijk wilsrechten inroepen om te voorkomen dat bepaalde zaken uit het familiebezit verdwijnen, bijvoorbeeld een voor hen belangrijk horloge of grootvaders muntenverzameling. Bij het overlijden van een ouder die geen testament heeft opgemaakt, verkrijgt volgens het systeem …

Wilsrechten Lees verder »

doorstart

Doorstart

Verkeert uw onderneming in zwaar weer? Zijn de activiteiten (deels) levensvatbaar, maar drukt de schuldenlast te zwaar op de beschikbare middelen? Dan zijn er manieren om een volledig einde van alle bedrijfsactiviteiten te voorkomen. Koster CS kan u bijstaan om buiten de rechter om tot een akkoord met uw schuldeisers te komen. Is faillissement toch …

Doorstart Lees verder »

legitieme portie

De legitieme portie

Ieder kind heeft aanspraak op een gedeelte van de waarde van de nalatenschap van zijn ouder. Dat geldt ook voor een onterfd kind en voor een kind dat de nalatenschap heeft verworpen met een voorbehoud ten aanzien van het recht op de legitieme portie. De legitieme portie is afhankelijk van de hoogte van de legitimaire …

De legitieme portie Lees verder »

aanvaarden of verwerpen

Erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen

Als erfgenaam moet u kiezen of u de nalatenschap zuiver aanvaardt, beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaardt of verwerpt. Door zuivere aanvaarding wordt u (mede) aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Als de nalatenschap niet toereikend is om de schuldeisers van de overledene / de nalatenschap te betalen, kunnen de schuldeisers u tot betaling aanspreken. …

Erfenis (beneficiair) aanvaarden of verwerpen Lees verder »

echtscheiding

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Gehuwden die beiden willen scheiden en die goed in staat zijn onderling redelijke afspraken te maken over de gevolgen van een echtscheiding, kunnen samen een advocaat inschakelen en een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. Onze advocaten verzorgen geregeld gezamenlijke echtscheidingsverzoeken. Zijn er minderjarige kinderen dan wordt bij het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan gevoegd, waarin onder andere …

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding Lees verder »

dwangsom

Dwangsommen

Dwangsommen zijn een effectief middel om ervoor te zorgen dat een wederpartij daadwerkelijk doet wat de rechter heeft bepaald. De rechter kan een (rechts)persoon veroordelen tot betaling van een dwangsom voor het geval niet wordt voldaan aan de hoofdveroordeling als die hoofdveroordeling tenminste een verplichting inhoudt om iets te doen of iets na te laten. …

Dwangsommen Lees verder »

alimentatie 2019

Indexering van alimentatie per 1 januari 2019

Elk jaar wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2019 vastgesteld op 2,0%. Vorig jaar was de indexering van de alimentatie per 1 januari 2018 nog vastgesteld op 1,5%. De betalende partij is dan verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met het indexeringspercentage, tenzij indexering door …

Indexering van alimentatie per 1 januari 2019 Lees verder »

vergoedingsrecht

Vergoedingsrechten

Als er tijdens het huwelijk schenkingen of erfenissen onder uitsluitingsclausule worden verkregen, kunnen vergoedingsrechten ontstaan wanneer dat geld bijvoorbeeld wordt besteed aan de aanschaf of een verbouwing van de gemeenschappelijke woning of aan aflossing van gezamenlijke hypotheekschuld. Voor 1 januari 2012 gold de nominaliteitsleer, zodat (behoudens andersluidende afspraken) een aldus geïnvesteerde euro bij echtscheiding nominaal …

Vergoedingsrechten Lees verder »

Beneficiaire aanvaarding en vereffening van een nalatenschap

Beneficiaire aanvaarding en vereffening van een nalatenschap

Erft u een nalatenschap waar (mogelijk) schulden in zitten? Dan is het verstandig de erfenis beneficiair oftewel onder voorbehoud van boedelbeschrijving te aanvaarden. Dat doet u door een verklaring af te leggen op de rechtbank. Door beneficiair te aanvaarden, voorkomt u dat u schulden van de erflater moet betalen. U accepteert de nalatenschap alleen als …

Beneficiaire aanvaarding en vereffening van een nalatenschap Lees verder »

Omgang

Omgang

Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Ouders hebben niet alleen recht op omgang met hun kind, zij zijn ook verplicht tot omgang. Grootouders kunnen aanspraak maken op omgang als zij kwalificeren als personen die in nauwe persoonlijke betrekking tot het …

Omgang Lees verder »

Voorlopige voorzieningen

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure duurt maanden. De rechtbank kan voor de duur van het geding alvast wat voorlopige beslissingen nemen, zogeheten voorlopige voorzieningen, bijvoorbeeld over de vraag wie er voorlopig in de woning kan blijven, aan wie de kinderen voorlopig worden toevertrouwd en hoeveel kinder- en/of partneralimentatie er vooralsnog betaald moet worden. Afhankelijk van de drukte en …

Voorlopige voorzieningen Lees verder »

Scheiding van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed

Gehuwden die het samenleven willen beëindigen maar terugschrikken voor een formele echtscheiding, kunnen de rechtbank vragen om de scheiding van tafel en bed uit te spreken. Dat heeft ten aanzien van het samenwonen, verdeling van de gemeenschap en alimentatie ongeveer dezelfde gevolgen als een echtscheiding en ontbinding van het huwelijk, maar het huwelijk blijft formeel …

Scheiding van tafel en bed Lees verder »

ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen de echtelieden / geregistreerd partners automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die zij krijgen of adopteren. En de man wordt automatisch de wettelijke vader, ook als hij niet de biologische vader is. Komt pas na de geboorte een huwelijk of geregistreerd partnerschap tot stand, dan krijgt de man …

Ouderlijk gezag Lees verder »

pensioen

Pensioenverevening

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding regelt de verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Tenzij de echtgenoten / geregistreerd partners pensioenverevening hebben uitgesloten, gebeurt de verevening van rechtswege. Dat betekent dat beide partijen aanspraak hebben op de helft van het tijdens het huwelijk / geregistreerd …

Pensioenverevening Lees verder »

akkoord

Akkoord

Een faillissement of een wettelijke schuldsanering kan eindigen doordat de schuldenaar een akkoord sluit met zijn schuldeisers. Als de schuldenaar een akkoord aanbiedt, de schuldeisers het voorstel aannemen en de rechtbank het goedkeurt (‘homologeert’) dan wordt de resterende schuld na uitvoering van het akkoord kwijtgescholden. Doorgaans wordt een akkoord aangeboden met geld van een derde. …

Akkoord Lees verder »

Afwikkeling van een nalatenschap door een vereffenaar

Afwikkeling van een nalatenschap door een vereffenaar

Onder meer als een erfenis door een of meer van de erfgenamen onder voorrecht van boedelbeschrijving (‘benificiair’) is aanvaard, kan de rechtbank op verzoek van een erfgenaam of een andere belanghebbende een vereffenaar benoemen. Ook als het de erfgenamen of de eventuele executeur maar niet lukt de nalatenschap af te wikkelen, is het mogelijk een …

Afwikkeling van een nalatenschap door een vereffenaar Lees verder »