Bas Biezen

Beklamel Norm

De Beklamel-norm

Als de bestuurder van een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, namens de rechtspersoon een verplichting aangaat terwijl hij weet of moet begrijpen, dat de rechtspersoon de transactie niet binnen redelijke termijn kan nakomen en dat de rechtspersoon de schuldeiser ook geen verhaal zal kunnen bieden voor de door die wanprestatie veroorzaakte schade, dan is …

De Beklamel-norm Lees verder »

Indexering van alimentatie per 1 januari 2018

Indexering van alimentatie per 1 januari 2018

Elk jaar wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2018 vastgesteld op 1,5%. Vorig jaar was de indexering van de alimentatie per 1 januari 2017 nog vastgesteld op 2,1% De betalende partij is dan verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met het indexeringspercentage, tenzij indexering door …

Indexering van alimentatie per 1 januari 2018 Lees verder »

Opschortingsrechten

Opschortingsrechten

Een opschortingsrecht is de bevoegdheid van een debiteur om de nakoming van zijn verbintenis op te schorten totdat zijn crediteur voldoet aan een opeisbare vordering die de debiteur op hem heeft. Als de ene partij niet presteert, kan de andere partij de nakoming zijn deel van de overeenkomst uitstellen. Wie zich op een opschortingsrecht beroept, …

Opschortingsrechten Lees verder »

vechtscheiding

Vechtscheiding

Geregeld wordt er in de media gesproken over zogeheten vechtscheidingen en de al dan niet vermeende toename daarvan. Niet elke scheiding die enigszins tumultueus verloopt, is meteen als vechtscheiding te kwalificeren. Het is normaal dat er rondom de echtscheiding conflicten zijn; het is immers een ingrijpende gebeurtenis en er spelen vaak hevige emoties. Het wordt …

Vechtscheiding Lees verder »

Werkelijke proceskostenveroordeling in familiezaken

Werkelijke proceskostenveroordeling in familiezaken

Wanneer een partij een rechtszaak verliest, kan de rechter die partij veroordelen in de proceskosten van de wederpartij. De hoogte van de proceskostenveroordeling is op voorhand te berekenen; de bedragen staan vast en hebben geen directe relatie met de werkelijk gemaakte proceskosten. In veruit de meeste familierechtelijke zaken wordt de partij die een zaak verliest …

Werkelijke proceskostenveroordeling in familiezaken Lees verder »

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee het ene een erf (het dienende erf) ten bate van het heersende erf is bezwaard. De eigenaar van het dienende erf moet bijvoorbeeld dulden dat de buurman over zijn grond loopt of dat de buurman eroverheen rijdt om diens eigen erf te bereiken of hij moet toestaan dat kabels …

Erfdienstbaarheid Lees verder »

Ontbinden overeenkomst ondeugdelijke parketvloer

Koper, een particulier, koopt een parketvloer en laat die leggen door verkoper. Toen de vloer (grotendeels) was gelegd, uitte koper zijn ongenoegen over het resultaat. De vloer voldeed niet aan de verwachtingen. Beide partijen en de door hen ingeschakelde deskundigen waren het erover eens dat de vloer niet overal even ‘goed’ was. Verkoper biedt daarom …

Ontbinden overeenkomst ondeugdelijke parketvloer Lees verder »

Bevoegdheid tot beëindigen kredietovereenkomst

Mag er altijd gebruik worden gemaakt van een bevoegdheid tot beëindigen van een kredietovereenkomst? X is eigenaresse van een aantal appartementen die zij verhuurt. Voor de financiering van haar eigen woonhuis gaat zij naar de bank. De bank verstrekt haar een hypothecaire lening. Op het woonhuis wordt het recht van eerste hypotheek gevestigd en op …

Bevoegdheid tot beëindigen kredietovereenkomst Lees verder »

Einde automatische gemeenschap van goederen bij huwelijk

Als je trouwt zonder eerst huwelijkse voorwaarden te laten opmaken, ontstaat er bij de huwelijksvoltrekking een gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden van de echtelieden gemeenschappelijk worden. En ook alles wat zij tijdens het huwelijk aan bezittingen verwerven of aan schulden krijgen, wordt vanzelf gemeenschappelijk. Maar de gemeenschap van goederen in …

Einde automatische gemeenschap van goederen bij huwelijk Lees verder »

Minderheidsaandeelhouder in de knel

Een of meer aandeelhouders die alleen of samen ten minste een honderdste deel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen hebben, kunnen het bestuur van de vennootschap schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen om de bijeenroeping van een aandeelhoudersvergadering vragen. In de statuten kan het vereiste gedeelte van het kapitaal lager …

Minderheidsaandeelhouder in de knel Lees verder »

Vernietiging van de persoonlijke borgtochtovereenkomst

Bij het aangaan van een overeenkomst door een vennootschap met een derde, kan die derde een persoonlijke borgtocht verlangen van de bestuurder. Indien de bestuurder getrouwd is, dient de echtgenoot voor het verstrekken van de borgtocht toestemming te verlenen (artikel 1:88 lid c BW). Wordt die toestemming niet gevraagd, of geweigerd, en gaat de bestuurder …

Vernietiging van de persoonlijke borgtochtovereenkomst Lees verder »

Kleine lettertjes en dekking op de (auto)verzekeringspolis

Bij het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kunt u als consument terecht met een klacht over een financieel product, zoals een schadeverzekering. Zij beoordelen uw klacht, bemiddelen tussen u en de wederpartij en beslechten het geschil middels een bindend advies.   Op 13 december jl. behandelde de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een geschil tussen een consument, wiens …

Kleine lettertjes en dekking op de (auto)verzekeringspolis Lees verder »

Proces-verbaal van zitting en dwingende bewijskracht

In een procedure is het van groot belang hoe de bewijslast is verdeeld; wie dient wat te bewijzen? En welke bewijskracht hebben de beschikbare bewijsmiddelen? De verklaring van een partijgetuige heeft bijvoorbeeld in de regel weinig bewijskracht. Stukken die veel bewijskracht hebben, zijn een notariële akte en een proces-verbaal van een zitting. De inhoud daarvan …

Proces-verbaal van zitting en dwingende bewijskracht Lees verder »

Eigen aangifte faillissement onrechtmatig jegens werknemers?

Kan een werknemer die salaris misloopt door het faillissement van zijn werkgever, zijn oude baas met succes aansprakelijk stellen omdat het faillissement onnodig was? Onlangs wees het hof te Den Haag zo’n vordering af. Uit de uitspraak blijkt, dat de werknemer een zware bewijslast heeft. Een timmerman en een metselaar zijn in respectievelijk 1967 en …

Eigen aangifte faillissement onrechtmatig jegens werknemers? Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders die hun taak onbehoorlijk vervullen, lopen het risico van aansprakelijkheid voor schulden van de rechtspersoon waarvan zij de directie uitmaken. Niet alleen de statutair benoemde directeuren maar ook feitelijk bestuurders kunnen aangesproken worden. En het onjuiste handelen van de ene bestuurder kan ook de andere worden aangerekend. Een paar voorbeelden: Als de rechtspersoon de …

Bestuurdersaansprakelijkheid Lees verder »

BTW teruggave op oninbare facturen wordt makkelijker

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die zij hebben afgedragen op vervolgens oninbaar gebleken facturen van de belastingdienst terugvragen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de klant waarnaar de factuur werd gestuurd, failliet gaat. Maar wanneer geldt de factuur dan als ‘oninbaar’? In de huidige situatie is dat pas het geval als de curator van de gefailleerde schuldeisers met …

BTW teruggave op oninbare facturen wordt makkelijker Lees verder »

Verjaring

Verjaring Het is algemeen bekend dat vorderingen kunnen verjaren. Schuldeisers zorgen ervoor dat zij de verjaring tijdig ´stuiten´ en aanmanen of een gerechtelijke procedure starten om verjaring te voorkomen. Naast de verjaring van (rechts)vorderingen bestaat ook het fenomeen van verjaring van de tenuitvoerlegging van executoriale titels. Een executoriale titel is onder andere een vonnis, een …

Verjaring Lees verder »

Billijke vergoeding

Het is de bedoeling dat alleen in uitzonderlijke gevallen ruimte is voor een billijke vergoeding naast de transitievergoeding. De drempel is hoog. Alleen bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgevers is er ruimte voor een billijke vergoeding.

Ontruiming woning door overlast huurder

Thijs Kroese heeft recent met succes geprocedeerd in een zaak waarin hij namens de woningbouwvereniging een vordering in kort geding had ingesteld tot ontruiming van een woning. Reden voor de gevorderde ontruiming was ernstige overlast, in combinatie met het weigeren van begeleiding door de GGD. Die begeleiding was verplicht, op basis van het (problematische) verleden van de huurder.