Beneficiaire aanvaarding en vereffening van een nalatenschap

Beneficiaire aanvaarding en vereffening van een nalatenschap

Erft u een nalatenschap waar (mogelijk) schulden in zitten? Dan is het verstandig de erfenis beneficiair oftewel onder voorbehoud van boedelbeschrijving te aanvaarden.

Dat doet u door een verklaring af te leggen op de rechtbank. Door beneficiair te aanvaarden, voorkomt u dat u schulden van de erflater moet betalen. U accepteert de nalatenschap alleen als er meer baten dan lasten zijn, dus als de nalatenschap positief is.

De beneficiair aanvaarde nalatenschap moet vereffend worden volgens de regels van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

De kantonrechter kan een vereffenaar benoemen. Is er geen vereffenaar benoemd dan zijn de erfgenamen samen de vereffenaars.

De vereffenaar moet een boedelbeschrijving van de nalatenschap maken. Dat is een beschrijving van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap op de datum van het overlijden van de erflater.

De boedelbeschrijving wordt -behoudens door de kantonrechter verleende vrijstelling- op het kantoor van de eventuele boedelnotaris of op de rechtbankgriffie ter inzage neergelegd, zodat alle erfgenamen en belanghebbenden, zoals schuldeisers, haar kunnen inzien.

De vereffenaar roept alle bekende schuldeisers van de nalatenschap per brief op om hun vorderingen in te dienen. Als de kantonrechter dat bepaalt, moeten de schuldeisers ook (onder andere) in de Staatscourant worden opgeroepen om hun vorderingen in te dienen.

Blijkt uit de boedelbeschrijving dat de nalatenschap per saldo negatief is dan moet de vereffenaar dit aan de kantonrechter melden.

De goederen van de nalatenschap worden verkocht en met de opbrengst worden de schulden betaald. Wat overblijft, wordt verdeeld onder de erfgenamen die de nalatenschap (zuiver of beneficiair) hebben aanvaard.

De vereffenaar maakt een uitdelingslijst met de baten en schulden. De lijst vermeldt de schuldeisers met hun onderlinge rangorde conform de wet. De uitdelingslijst wordt gepubliceerd en op de rechtbankgriffie ter inzage gelegd. De schuldeisers worden ook schriftelijk ingelicht.

Doet niemand verzet tegen de uitdelingslijst dan gaat de vereffenaar over tot uitbetaling conform de lijst. Is er na betaling van de schuldeisers geld over dan krijgen de erfgenamen hun deel.

En na eventuele rekening en verantwoording ten overstaan van de kantonrechter is het werk van de vereffenaar gedaan.

De hier in samenvatting beschreven vereffening kent vele regels, uitzonderingen en formaliteiten. Een goed geplande, stapsgewijze aanpak is nodig om de nalatenschap ordentelijk en volgens de wet af te wikkelen. De advocaten van Koster cs zijn u hierbij graag behulpzaam.

Zit u met een erfenis kwestie? Huur Koster CS in al erfrecht advocaat.

Laatste update januari 2021