Faillissementsrecht

Doorstart

Verkeert uw onderneming in zwaar weer, zijn de activiteiten (deels) wel levensvatbaar maar drukt de schuldenlast te zwaar op de beschikbare middelen dan zijn er manieren om een volledig einde van alle bedrijfsactiviteiten te voorkomen. Koster CS kan u bijstaan om buiten rechte tot een akkoord met uw schuldeisers te

Lees verder »

Verzet tegen faillietverklaring

Als de schuldenaar wiens faillissement is verzocht, niet op de faillissementszitting verschijnt, verklaart de rechtbank hem -aangenomen dat het verzoekschrift deugdelijk is- bij verstek failliet. Dit gebeurt vaak; de schuldenaar heeft de oproepingsbrief van de rechtbank niet geopend, is verhuisd, was op vakantie, dacht dat het wel goed zou komen

Lees verder »

Akkoord

Een faillissement of een wettelijke schuldsanering kan eindigen doordat de schuldenaar een akkoord sluit met zijn schuldeisers. Als de schuldenaar een akkoord aanbiedt, de schuldeisers het voorstel aannemen en de rechtbank het goedkeurt (‘homologeert’) dan wordt de resterende schuld na uitvoering van het akkoord kwijtgescholden. Doorgaans wordt een akkoord aangeboden

Lees verder »

De Beklamel-norm

Als de bestuurder van een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, namens de rechtspersoon een verplichting aangaat terwijl hij weet of moet begrijpen, dat de rechtspersoon de transactie niet binnen redelijke termijn kan nakomen en dat de rechtspersoon de schuldeiser ook geen verhaal zal kunnen bieden voor de door die

Lees verder »

Eigen aangifte faillissement onrechtmatig jegens werknemers?

Kan een werknemer die salaris misloopt door het faillissement van zijn werkgever, zijn oude baas met succes aansprakelijk stellen omdat het faillissement onnodig was? Onlangs wees het hof te Den Haag zo’n vordering af. Uit de uitspraak blijkt, dat de werknemer een zware bewijslast heeft.   Een timmerman en een

Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders die hun taak onbehoorlijk vervullen, lopen het risico van aansprakelijkheid voor schulden van de rechtspersoon waarvan zij de directie uitmaken. Niet alleen de statutair benoemde directeuren maar ook feitelijk bestuurders kunnen aangesproken worden. En het onjuiste handelen van de ene bestuurder kan ook de andere worden aangerekend. Een paar

Lees verder »

BTW teruggave op oninbare facturen wordt makkelijker

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die zij hebben afgedragen op vervolgens oninbaar gebleken facturen van de belastingdienst terugvragen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de klant waarnaar de factuur werd gestuurd, failliet gaat. Maar wanneer geldt de factuur dan als ‘oninbaar’? In de huidige situatie is dat pas het geval als de curator

Lees verder »

Eigendomsvoorbehoud

Bij een eenvoudige verkoop betaalt de koper de koopprijs en levert verkoper de zaak. De verkoper krijgt zijn geld en de koper krijgt de zaak. Maar hoe kunt u als verkoper uw rechten veilig stellen wanneer de koper in termijnen wil betalen of wanneer betaling na levering zal plaatsvinden?  

Lees verder »

Wat is Pauliana?

Wie schulden heeft, mag er in beginsel voor kiezen een bepaalde schuldeisers wel te betalen en andere niet. Maar soms kunnen andere schuldeisers achteraf bezwaar maken als zij in hun verhaalsmogelijkheden zijn benadeeld. Zij doen dan een beroep op ‘de Pauliana’ en proberen de betaling teruggedraaid te krijgen. De schuldeiser

Lees verder »

Recht van reclame

Naast een beroep op eigendomsvoorbehoud kan een leverancier een beroep doen op het recht van reclame om niet betaalde zaken van zijn afnemer terug te vorderen, ook als de afnemer failliet is gegaan. Het moet om roerende zaken gaan die nog bij de afnemer aanwezig zijn en die zich nog

Lees verder »

Wat is een faillissement?

Een faillissement is een algeheel beslag op het vermogen van de schuldenaar. Het uitgangspunt is dat de door de rechtbank aangewezen curator het vermogen van de gefailleerde te gelde maakt ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Maar de wet trekt bepaalde schuldeisers voor. Pand- en hypotheekhouders kunnen hun rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is, voor zover de wet daar niet weer een uitzondering op maakt ten behoeve van de belastingdienst.

Lees verder »