Artikelen over Familierecht

Peildatum gemeenschap bij echtscheiding

Peildatum gemeenschap bij echtscheiding

De peildatum voor de vaststelling van de samenstelling en de omvang van de huwelijksgemeenschap is het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Wat op die dag in de gemeenschap zit, moet verdeeld worden. De datum van ontbinding is naar huidig recht de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek, als er

Lees verder »
Werkelijke proceskostenveroordeling in familiezaken

Werkelijke proceskostenveroordeling in familiezaken

Wanneer een partij een rechtszaak verliest, kan de rechter die partij veroordelen in de proceskosten van de wederpartij. De hoogte van de proceskostenveroordeling is op voorhand te berekenen; de bedragen staan vast en hebben geen directe relatie met de werkelijk gemaakte proceskosten. In veruit de meeste familierechtelijke zaken wordt de

Lees verder »
indexering alimentatie

Indexering van alimentatie per 1 januari 2021

Elk jaar wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2021 vastgesteld op 3,0%. Vorig jaar was de indexering van de alimentatie per 1 januari 2020 nog vastgesteld op 2,5%. De betalende partij is dan verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met

Lees verder »
geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap steeds populairder

Afgelopen jaar zijn er ongeveer 4.500 geregistreerde partnerschappen meer afgesloten dan in 2019. Het aantal afgesloten huwelijken is in 2020 afgenomen met 20%. Toch zijn er nog best veel onduidelijkheden over het geregistreerd partnerschap. Wat houdt het afsluiten van deze samenlevingsvorm in? En in sommige gevallen, hoe beëindigt u een

Lees verder »
indexering alimentatie 2020

Indexering van alimentatie per 1 januari 2020

Elk jaar wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2020 vastgesteld op 2,5%. Vorig jaar was de indexering van de alimentatie per 1 januari 2019 nog vastgesteld op 2,0%. De betalende partij is dan verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met

Lees verder »
niet-wijzigingsbeding

Het niet-wijzigingsbeding

In een overeenkomst over partneralimentatie kan schriftelijk worden afgesproken dat de overeenkomst niet door de rechter veranderd kan worden vanwege een wijziging van omstandigheden. Zo’n niet-wijzigingsbeding heeft tot gevolg dat de gemaakte alimentatieafspraken in beginsel niet kunnen worden gewijzigd. Er kan ook een niet-wijzigingsbeding van beperkte reikwijdte worden afgesproken, bijvoorbeeld

Lees verder »
echtscheiding ontbinding van het huwelijk

Echtscheiding; duurzame ontwrichting

Echtscheiding (ontbinding van het huwelijk) kan door een van de gehuwden of door hen samen worden aangevraagd bij de rechtbank, als het huwelijk duurzaam ontwricht is. Duurzame ontwrichting betekent dat de verhoudingen zo slecht zijn dat het niet langer mogelijk is nog bij elkaar te blijven. Dit hoeft niet aan

Lees verder »
zorgkorting op kinderalimentatie

Zorgkorting op kinderalimentatie

De niet-verzorgende ouder kan aanspraak maken op de te betalen kinderbijdrage indien deze een zorgregeling omgang heeft met zijn/haar kind. Onze familierecht advocaat Bas Biezen vertelt u hier graag meer over in het onderstaande artikel; De kosten van de zorgregeling worden bepaald aan de hand van de behoefte en het

Lees verder »
echtscheiding

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Gehuwden die beiden willen scheiden en die goed in staat zijn onderling redelijke afspraken te maken over de gevolgen van een echtscheiding, kunnen samen een advocaat inschakelen en een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. Onze advocaten verzorgen geregeld gezamenlijke echtscheidingsverzoeken. Zijn er minderjarige kinderen dan wordt bij het echtscheidingsverzoek een

Lees verder »
dwangsom

Dwangsommen

Dwangsommen zijn een effectief middel om ervoor te zorgen dat een wederpartij daadwerkelijk doet wat de rechter heeft bepaald. De rechter kan een (rechts)persoon veroordelen tot betaling van een dwangsom voor het geval niet wordt voldaan aan de hoofdveroordeling als die hoofdveroordeling tenminste een verplichting inhoudt om iets te doen

Lees verder »
alimentatie 2019

Indexering van alimentatie per 1 januari 2019

Elk jaar wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2019 vastgesteld op 2,0%. Vorig jaar was de indexering van de alimentatie per 1 januari 2018 nog vastgesteld op 1,5%. De betalende partij is dan verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met

Lees verder »
vergoedingsrecht

Vergoedingsrechten

Als er tijdens het huwelijk schenkingen of erfenissen onder uitsluitingsclausule worden verkregen, kunnen vergoedingsrechten ontstaan wanneer dat geld bijvoorbeeld wordt besteed aan de aanschaf of een verbouwing van de gemeenschappelijke woning of aan aflossing van gezamenlijke hypotheekschuld. Voor 1 januari 2012 gold de nominaliteitsleer, zodat (behoudens andersluidende afspraken) een aldus

Lees verder »
Omgang

Omgang

Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Ouders hebben niet alleen recht op omgang met hun kind, zij zijn ook verplicht tot omgang. Grootouders kunnen aanspraak maken op omgang als zij kwalificeren als personen die in

Lees verder »
Voorlopige voorzieningen

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure duurt maanden. De rechtbank kan voor de duur van het geding alvast wat voorlopige beslissingen nemen, zogeheten voorlopige voorzieningen, bijvoorbeeld over de vraag wie er voorlopig in de woning kan blijven, aan wie de kinderen voorlopig worden toevertrouwd en hoeveel kinder- en/of partneralimentatie er vooralsnog betaald moet worden.

Lees verder »
Scheiding van tafel en bed

Scheiding van tafel en bed

Gehuwden die het samenleven willen beëindigen maar terugschrikken voor een formele echtscheiding, kunnen de rechtbank vragen om de scheiding van tafel en bed uit te spreken. Dat heeft ten aanzien van het samenwonen, verdeling van de gemeenschap en alimentatie ongeveer dezelfde gevolgen als een echtscheiding en ontbinding van het huwelijk,

Lees verder »
ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen de echtelieden / geregistreerd partners automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die zij krijgen of adopteren. En de man wordt automatisch de wettelijke vader, ook als hij niet de biologische vader is. Komt pas na de geboorte een huwelijk of geregistreerd partnerschap tot

Lees verder »
pensioen

Pensioenverevening

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding regelt de verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Tenzij de echtgenoten / geregistreerd partners pensioenverevening hebben uitgesloten, gebeurt de verevening van rechtswege. Dat betekent dat beide partijen aanspraak hebben op de helft van het

Lees verder »
Indexering van alimentatie per 1 januari 2018

Indexering van alimentatie per 1 januari 2018

Elk jaar wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2018 vastgesteld op 1,5%. Vorig jaar was de indexering van de alimentatie per 1 januari 2017 nog vastgesteld op 2,1% De betalende partij is dan verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met

Lees verder »
vechtscheiding

Vechtscheiding

Geregeld wordt er in de media gesproken over zogeheten vechtscheidingen en de al dan niet vermeende toename daarvan. Niet elke scheiding die enigszins tumultueus verloopt, is meteen als vechtscheiding te kwalificeren. Het is normaal dat er rondom de echtscheiding conflicten zijn; het is immers een ingrijpende gebeurtenis en er spelen

Lees verder »
sign

De beperkte gemeenschap van goederen

Wie dit jaar (2017) trouwt zonder bij de notaris langs te gaan om huwelijkse voorwaarden te maken, huwt nog automatisch in gemeenschap van goederen. Hij/zij wordt met het ja-woord mede rechthebbende van alles wat zijn/haar echtgenoot/echtgenote heeft, maar kan ook aangesproken worden voor de schulden van de ander. Wie zo

Lees verder »

Einde automatische gemeenschap van goederen bij huwelijk

Als je trouwt zonder eerst huwelijkse voorwaarden te laten opmaken, ontstaat er bij de huwelijksvoltrekking een gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden van de echtelieden gemeenschappelijk worden. En ook alles wat zij tijdens het huwelijk aan bezittingen verwerven of aan schulden krijgen, wordt vanzelf gemeenschappelijk. Maar

Lees verder »

Indexering van alimentatie per 1 januari 2017

Elk jaar wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2017 vastgesteld op 2,1%. De betalende partij is dan verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met het indexeringspercentage, tenzij indexering door de rechter of bij overeenkomst is uitgesloten. Vraagt u zich af

Lees verder »

Kinderen en verhuizing na echtscheiding

In familiezaken gebeurt het regelmatig dat een vrouw of man een aantal jaren na de echtscheiding wil verhuizen naar een andere stad, bijvoorbeeld omdat daar de nieuwe liefde woont. Maar wat als de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben bij deze ouder, verhuizen zij dan automatische mee? Deze vraag speelde ook in

Lees verder »

Indexering van alimentatie

In 2016 bedraagt het door de minister vastgestelde percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd 1,3%. In 2015 was het vastgestelde percentage 0,8%.

Lees verder »

Kinderalimentatie 2015: Klopt het bedrag dat u ontvangt of betaalt nog?

Op 09 oktober 2015 heeft de Hoge Raad de prejudiciële vragen beantwoord die het Gerechtshof in Den Haag had voorgelegd.
De vraag die de gemoederen behoorlijk bezighield was of het kindgebonden budget in mindering dient te strekken op de behoefte van het minderjarige kind, dan wel bij de draagkracht van de ouder moet worden opgeteld die het kindgebonden budget ontvangt.

Lees verder »