Het nulurencontract

Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de werknemer een niet nader bepaald aantal uren per week zal werken. De werknemer dient gehoor te geven aan een oproep van de werkgever. Er is dan sprake van een zogenaamd nulurencontract, nulurenovereenkomst of oproepovereenkomst.

Tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst hoeft de werkgever geen salaris te betalen als er geen werk is voor de werknemer. Na afloop van die periode van zes maanden kan de werknemer wél aanspraak maken op loon over niet gewerkte uren, als werknemer kan aantonen dat in de periode daarvoor een regelmatig en vast arbeidspatroon bestond.

Het nulurencontract kan op termijn dus veranderen in een arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur die gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang over een voorliggende periode. Dat betekent dat de werknemer vanaf dat moment aanspraak kan maken op doorbetaling van salaris tijdens ziekte. Ook is de werkgever gehouden salaris te betalen als de werknemer zich beschikbaar houdt voor het verrichten van arbeid en er geen werk beschikbaar is.

Van belang is dat de werkgever per oproep is gehouden minimaal 3 uur te betalen, ook als het werk waarvoor de werknemer is opgeroepen binnen 3 uur is afgerond.