Juridisch nieuws

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

Gehuwden die allebei willen scheiden en die goed in staat zijn onderling redelijke afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding, kunnen samen een advocaat inschakelen om een gezamenlijk echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen. Onze advocaten verzorgen geregeld zulke gezamenlijke echtscheidingsverzoeken. Zijn er minderjarige kinderen dan wordt

Lees verder »

Peildatum gemeenschap bij echtscheiding

De peildatum voor de vaststelling van de samenstelling en de omvang van de huwelijksgemeenschap is het tijdstip van ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Wat op die dag in de gemeenschap zit, moet verdeeld worden. De datum van ontbinding is naar huidig recht de datum van indiening van het echtscheidingsverzoek, als er

Lees verder »

Dwangsommen

Dwangsommen zijn een effectief middel om ervoor te zorgen dat een wederpartij daadwerkelijk doet wat de rechter heeft bepaald. De rechter kan een (rechts)persoon veroordelen tot betaling van een dwangsom voor het geval niet wordt voldaan aan de hoofdveroordeling als die hoofdveroordeling tenminste een verplichting inhoudt om iets te doen

Lees verder »

Indexering van alimentatie per 1 januari 2019

Jaarlijks wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd. De wettelijke indexering van de alimentatie is per 1 januari 2019 vastgesteld op 2%. De betalende partij is verplicht de alimentatiebetalingen te vermeerderen met het indexeringspercentage, tenzij indexering door de rechter of bij overeenkomst is uitgesloten. Vraagt u zich af of door

Lees verder »

Vergoedingsrechten

Als er tijdens het huwelijk schenkingen of erfenissen onder uitsluitingsclausule worden verkregen, kunnen vergoedingsrechten ontstaan wanneer dat geld bijvoorbeeld wordt besteed aan de aanschaf of een verbouwing van de gemeenschappelijke woning of aan aflossing van gezamenlijke hypotheekschuld. Voor 1 januari 2012 gold de nominaliteitsleer, zodat (behoudens andersluidende afspraken) een aldus

Lees verder »

Ontbinden van een (huur)koopovereenkomst

Let goed op bij het opschorten van betalingen en vervolgens ontbinden van een (huur)koopovereenkomst. Als de opschorting en ontbinding op onjuiste gronden hebben plaatsgevonden, dan kunnen de kosten oplopen. Zo blijkt ook weer uit een recent arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch.   X (huur)koopt van Y een rupsgraafmachine voor bijna

Lees verder »

Klaag tijdig na constatering van gebreken

Wanneer na aankoop van een product, een huis of na verrichte diensten blijkt dat er aan hetgeen is geleverd een gebrek kleeft, dient de koper tijdig (“binnen bekwame tijd”) te klagen. Klaagt men te laat dan bestaat het risico dat rechten zijn verspeeld. Succesvol schade verhalen is er dan niet

Lees verder »

Verjaring van een vordering op een borg

Financiers bedingen vaak zekerheden om hun risico´s te beperken. Een populaire vorm is de borgtocht (artikel 7:850 BW). Als een geldlener dan niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, kan de financier verhaal nemen op degene die zich borg heeft gesteld.   Wat nog wel eens wordt vergeten, is dat ook een

Lees verder »

Ontruiming van woonruimte vanwege een huurachterstand

Het is een doorn in het oog van vele verhuurders: Huurders die niet, niet volledig of niet tijdig de huur betalen. Aangezien verhuurders financiële schade lijden als huurders niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, proberen zij vaak van zulke in hun ogen lastige huurders af te komen. Om woonruimte te mogen

Lees verder »