Minderheidsaandeelhouder in de knel

Een of meer aandeelhouders die alleen of samen ten minste een honderdste deel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen hebben, kunnen het bestuur van de vennootschap schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen om de bijeenroeping van een aandeelhoudersvergadering vragen.

In de statuten kan het vereiste gedeelte van het kapitaal lager worden gesteld.

Maar wat als de het bestuur het verzoek, al dan niet in samenspraak met andere aandeelhouders, negeert en geen aandeelhoudersvergadering uitroept?

De (groep van) kleine aandeelhouders(s) kan dan de Voorzieningenrechter vragen om een machtiging tot het bijeenroepen van de vergadering.

Als summierlijk wordt aangetoond dat er op de juiste manier een vergeefs verzoek aan het bestuur werd gedaan en dat de (groep van) verzoeker(s) er een redelijk belang bij heeft dat de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt, zal de voorzieningenrechter de machtiging afgeven.

Worden uw belangen als minderheidsaandeelhouder veronachtzaamd, neem dan contact op met Bas Biezen om te bezien hoe daar verandering in gebracht kan worden. Of neem  contact op om te voorkomen dat u als minderheidsaandeelhouder in de knel te komen!