Vergoedingsrechten

Als er tijdens het huwelijk schenkingen of erfenissen onder uitsluitingsclausule worden verkregen, kunnen vergoedingsrechten ontstaan wanneer dat geld bijvoorbeeld wordt besteed aan de aanschaf of een verbouwing van de gemeenschappelijke woning of aan aflossing van gezamenlijke hypotheekschuld. Voor 1 januari 2012 gold de nominaliteitsleer, zodat (behoudens andersluidende afspraken) een aldus geïnvesteerde euro bij echtscheiding nominaal…

Lees verder!

Ontbinden van een (huur)koopovereenkomst

Let goed op bij het opschorten van betalingen en vervolgens ontbinden van een (huur)koopovereenkomst. Als de opschorting en ontbinding op onjuiste gronden hebben plaatsgevonden, dan kunnen de kosten oplopen. Zo blijkt ook weer uit een recent arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch.   X (huur)koopt van Y een rupsgraafmachine voor bijna € 178.000,–. De (huur)koopsom zou door…

Lees verder!

Strafrechtelijke beslagen

De politie kan om verschillende redenen goederen in beslag nemen. Vooruitlopend op ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen kan er bijvoorbeeld conservatoir beslag worden gelegd op waardevolle zaken, zoals auto’s, boten, geld en onroerend goed. Vooral het in beslag nemen van contant geld is de laatste tijd schering en inslag. Zelfs relatief kleine contante bedragen neemt…

Lees verder!

Omgang

  Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Ouders hebben niet alleen recht op omgang met hun kind, zij zijn ook verplicht tot omgang. Grootouders kunnen aanspraak maken op omgang als zij kwalificeren als personen die in nauwe persoonlijke betrekking tot…

Lees verder!

Erfrecht; De wettelijke verdeling

Als een overledene geen testament heeft gemaakt, verkrijgt zijn/haar echtgenoot of geregistreerde partner van rechtswege alle goederen van de nalatenschap, dus alle activa maar ook de schulden van de nalatenschap. De kinderen krijgen slechts een niet-opeisbare geldvordering ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag kunnen zij pas opeisen als de langstlevende ouder failliet gaat (c.q.…

Lees verder!