Omgang

Omgang

Een kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Ouders hebben niet alleen recht op omgang met hun kind, zij zijn ook verplicht tot omgang. Grootouders kunnen aanspraak maken op omgang als zij kwalificeren als personen die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan.

Als ouders uit elkaar gaan, moeten zij afspraken maken over de omgang. Dat gebeurt vaak in het kader van een ouderschapsplan, waarin ook allerlei andere afspraken worden gemaakt omtrent de verzorging en de opvoeding en de verdeling van de daarbij horende taken. De ouders betrekken het kind daarbij voor zover dat bij leeftijd van het kind past.

Lukt het niet om afspraken te maken dan kan een verzoek aan de rechter gedaan worden om de omgangsregeling vast te stellen.

Koster CS advocaten staat u graag bij bij het maken van omgangsafspraken en het opstellen van een ouderschapsplan.

Laatste update januari 2021