Artikelen over Ondernemingsrecht

Beklamel Norm

De Beklamel-norm

Als de bestuurder van een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, namens de rechtspersoon een verplichting aangaat terwijl hij weet of moet begrijpen, dat de rechtspersoon de transactie niet binnen redelijke termijn kan nakomen en dat de rechtspersoon de schuldeiser ook geen verhaal zal kunnen bieden voor de door die

Lees verder »
doorstart

Doorstart

Verkeert uw onderneming in zwaar weer? Zijn de activiteiten (deels) levensvatbaar, maar drukt de schuldenlast te zwaar op de beschikbare middelen? Dan zijn er manieren om een volledig einde van alle bedrijfsactiviteiten te voorkomen. Koster CS kan u bijstaan om buiten de rechter om tot een akkoord met uw schuldeisers

Lees verder »
Verjaring van een vordering op een borg

Verjaring van een vordering op een borg

Financiers bedingen vaak zekerheden om hun risico´s te beperken. Een populaire vorm is de borgtocht (artikel 7:850 BW). Als een geldlener dan niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, kan de financier verhaal nemen op degene die zich borg heeft gesteld. Wat nog wel eens wordt vergeten, is dat ook een vordering

Lees verder »

Bevoegdheid tot beëindigen kredietovereenkomst

Mag er altijd gebruik worden gemaakt van een bevoegdheid tot beëindigen van een kredietovereenkomst? X is eigenaresse van een aantal appartementen die zij verhuurt. Voor de financiering van haar eigen woonhuis gaat zij naar de bank. De bank verstrekt haar een hypothecaire lening. Op het woonhuis wordt het recht van

Lees verder »

Minderheidsaandeelhouder in de knel

Een of meer aandeelhouders die alleen of samen ten minste een honderdste deel van de door de vennootschap uitgegeven aandelen hebben, kunnen het bestuur van de vennootschap schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen om de bijeenroeping van een aandeelhoudersvergadering vragen. In de statuten kan het vereiste

Lees verder »

Turboliquidatie van een onderneming

Turboliquidatie is een snelle manier om een vennootschap te beëindigen. Door het besluit tot ontbinding van de algemene vergadering van aandeelhouders houdt de vennootschap op te bestaan, als er ten minste geen baten (activa) zijn. De ontbinding moet vervolgens in het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Als

Lees verder »

Vernietiging van de persoonlijke borgtochtovereenkomst

Bij het aangaan van een overeenkomst door een vennootschap met een derde, kan die derde een persoonlijke borgtocht verlangen van de bestuurder. Indien de bestuurder getrouwd is, dient de echtgenoot voor het verstrekken van de borgtocht toestemming te verlenen (artikel 1:88 lid c BW). Wordt die toestemming niet gevraagd, of

Lees verder »

Jaarrekening eerder deponeren

Vanwege Europese regels moet de jaarrekening van een besloten vennootschap of naamloze vennootschap tegenwoordig eerder bij het handelsregister worden gedeponeerd. De deponeringstermijn van voorheen maximaal 13 maanden na het einde van het boekjaar is verkort tot 12 maanden. De nieuwe regels gelden voor boekjaren die op of na 1 januari

Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders die hun taak onbehoorlijk vervullen, lopen het risico van aansprakelijkheid voor schulden van de rechtspersoon waarvan zij de directie uitmaken. Niet alleen de statutair benoemde directeuren maar ook feitelijk bestuurders kunnen aangesproken worden. En het onjuiste handelen van de ene bestuurder kan ook de andere worden aangerekend. Een paar

Lees verder »

BTW teruggave op oninbare facturen wordt makkelijker

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die zij hebben afgedragen op vervolgens oninbaar gebleken facturen van de belastingdienst terugvragen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de klant waarnaar de factuur werd gestuurd, failliet gaat. Maar wanneer geldt de factuur dan als ‘oninbaar’? In de huidige situatie is dat pas het geval als de curator

Lees verder »

Verjaring

Verjaring Het is algemeen bekend dat vorderingen kunnen verjaren. Schuldeisers zorgen ervoor dat zij de verjaring tijdig ´stuiten´ en aanmanen of een gerechtelijke procedure starten om verjaring te voorkomen. Naast de verjaring van (rechts)vorderingen bestaat ook het fenomeen van verjaring van de tenuitvoerlegging van executoriale titels. Een executoriale titel is

Lees verder »

Eigendomsvoorbehoud

Bij een eenvoudige verkoop betaalt de koper de koopprijs en levert verkoper de zaak. De verkoper krijgt zijn geld en de koper krijgt de zaak. Maar hoe kunt u als verkoper uw rechten veilig stellen wanneer de koper in termijnen wil betalen of wanneer betaling na levering zal plaatsvinden? In

Lees verder »

Recht van reclame

Naast een beroep op eigendomsvoorbehoud kan een leverancier een beroep doen op het recht van reclame om niet betaalde zaken van zijn afnemer terug te vorderen, ook als de afnemer failliet is gegaan. Het moet om roerende zaken gaan die nog bij de afnemer aanwezig zijn en die zich nog

Lees verder »