Opschortingsrechten

Opschortingsrechten

Een opschortingsrecht is de bevoegdheid van een debiteur om de nakoming van zijn verbintenis op te schorten totdat zijn crediteur voldoet aan een opeisbare vordering die de debiteur op hem heeft. Als de ene partij niet presteert, kan de andere partij de nakoming zijn deel van de overeenkomst uitstellen.
Wie zich op een opschortingsrecht beroept, draag de last het bestaan en de reikwijdte ervan te bewijzen.
Soms kan een partij zich al beroepen op opschorting omdat hij moet vrezen dat de andere partij in de nakoming tekort zal gaan schieten.
Vanzelfsprekend moet er voldoende samenhang tussen de prestaties zijn om een beroep op opschorting te rechtvaardigen.
Het is ook mogelijk een prestatie gedeeltelijk op te schorten.
Het opschortingsrecht kan ook worden ingeroepen tegen de rechtsopvolger of de faillissementscurator van de andere partij.
Het opschortingsrecht eindigt onder meer als de wederpartij alsnog nakomt.
Om een einde aan de opschorting te maken, kan de wederpartij proberen zekerheid voor de nakoming van haar verbintenis aan te bieden.
Bel ons als u wilt weten of u in een concreet geval uw prestatie (tijdelijk) kunt opschorten.

Laatste update april 2021