pensioen

Pensioenverevening

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding regelt de verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed en beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Tenzij de echtgenoten / geregistreerd partners pensioenverevening hebben uitgesloten, gebeurt de verevening van rechtswege. Dat betekent dat beide partijen aanspraak hebben op de helft van het tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen.

Als de voormalige echtgenoten / geregistreerd partners binnen twee jaar na de scheiding op de juiste wijze melding doen bij de pensioenuitvoerder, krijgen zij voor het betreffende deel van de opgebouwde pensioenrechten rechtstreekse vorderingen op die pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder zal dan te zijner tijd de rechthebbende rechtstreekse uitbetalingen doen.

Volgens de Pensioenwet heeft een ex-partner ook recht op de gehele aanspraak betreffende partnerpensioen / nabestaandenpensioen dat tot de datum van echtscheiding / ontbinding geregistreerd partnerschap werd opgebouwd. Deze aanspraak wordt dan na de scheiding verder bijzonder partnerpensioen genoemd.

Vragen over pensioenverevening? Bel Koster CS advocaten.

Laatste update april 2021