Consumentenkoop

Als een consument iets koopt in een winkel of webshop, is dat een zogeheten consumentenkoop. Valt uw aankoop tegen, ga dan te rade bij Koster CS advocaten. Wanneer er iets mis is met het gekochte, kan aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging gevorderd worden. Mogelijk bent u gerechtigd om de…

Dwangsommen

Dwangsommen zijn een effectief middel om ervoor te zorgen dat een wederpartij daadwerkelijk doet wat de rechter heeft bepaald. De rechter kan een (rechts)persoon veroordelen tot betaling van een dwangsom voor het geval niet wordt voldaan aan de hoofdveroordeling als die hoofdveroordeling tenminste een verplichting inhoudt om iets te doen of iets na te laten.…

Ontbinden van een (huur)koopovereenkomst

Let goed op bij het opschorten van betalingen en vervolgens ontbinden van een (huur)koopovereenkomst. Als de opschorting en ontbinding op onjuiste gronden hebben plaatsgevonden, dan kunnen de kosten oplopen. Zo blijkt ook weer uit een recent arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch.   X (huur)koopt van Y een rupsgraafmachine voor bijna € 178.000,–. De (huur)koopsom zou door…

Opschortingsrechten

Een opschortingsrecht is de bevoegdheid van een debiteur om de nakoming van zijn verbintenis op te schorten totdat zijn crediteur voldoet aan een opeisbare vordering die de debiteur op hem heeft. Als de ene partij niet presteert, kan de andere partij de nakoming zijn deel van de overeenkomst uitstellen. Wie zich op een opschortingsrecht beroept,…

Consumentenkoop 2017

Wanneer je als consument (en dus niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf) een roerende zaak koopt, in een winkel of bij een webshop, dan is dat een consumentenkoop. In het geval van consumentenkoop gelden extra regels ter bescherming van de koper. Bij elke koop geldt dat de kopende partij, als de verkoper…