Artikelen over Verbintenissenrecht

Ontbinden overeenkomst ondeugdelijke parketvloer

Koper, een particulier, koopt een parketvloer en laat die leggen door verkoper. Toen de vloer (grotendeels) was gelegd, uitte koper zijn ongenoegen over het resultaat. De vloer voldeed niet aan de verwachtingen. Beide partijen en de door hen ingeschakelde deskundigen waren het erover eens dat de vloer niet overal even

Lees verder »
Beklamel Norm

De Beklamel-norm

Als de bestuurder van een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap, namens de rechtspersoon een verplichting aangaat terwijl hij weet of moet begrijpen, dat de rechtspersoon de transactie niet binnen redelijke termijn kan nakomen en dat de rechtspersoon de schuldeiser ook geen verhaal zal kunnen bieden voor de door die

Lees verder »
Consumentenkoop

Consumentenkoop

Als een consument iets koopt in een winkel of webshop, noem je dit een consumentenkoop. Valt uw aankoop tegen en is hier iets mis mee? Komt u hier zelf niet uit met de verkopende partij? Schakel Koster CS advocaten in, wij zijn onder meer gespecialiseerd in verbintenissenrecht. Wanneer er iets

Lees verder »
dwangsom

Dwangsommen

Dwangsommen zijn een effectief middel om ervoor te zorgen dat een wederpartij daadwerkelijk doet wat de rechter heeft bepaald. De rechter kan een (rechts)persoon veroordelen tot betaling van een dwangsom voor het geval niet wordt voldaan aan de hoofdveroordeling als die hoofdveroordeling tenminste een verplichting inhoudt om iets te doen

Lees verder »
constatering van gebreken

Klaag tijdig na constatering van gebreken

Wanneer na aankoop van een product, een huis of na verrichte diensten blijkt dat er aan hetgeen is geleverd een gebrek kleeft, dient de koper tijdig (“binnen bekwame tijd”) te klagen. Klaagt men te laat dan bestaat het risico dat rechten zijn verspeeld. Succesvol schade verhalen is er dan niet

Lees verder »
Verjaring van een vordering op een borg

Verjaring van een vordering op een borg

Financiers bedingen vaak zekerheden om hun risico´s te beperken. Een populaire vorm is de borgtocht (artikel 7:850 BW). Als een geldlener dan niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, kan de financier verhaal nemen op degene die zich borg heeft gesteld. Wat nog wel eens wordt vergeten, is dat ook een vordering

Lees verder »
ontbinden overeenkomst

Ontbinden van een (huur)koopovereenkomst

Let goed op bij het opschorten van betalingen en vervolgens ontbinden van een (huur)koopovereenkomst. Als de opschorting en ontbinding op onjuiste gronden hebben plaatsgevonden, dan kunnen de kosten oplopen. Zo blijkt ook weer uit een recent arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch. X (huur)koopt van Y een rupsgraafmachine voor bijna € 178.000,–.

Lees verder »
Opschortingsrechten

Opschortingsrechten

Een opschortingsrecht is de bevoegdheid van een debiteur om de nakoming van zijn verbintenis op te schorten totdat zijn crediteur voldoet aan een opeisbare vordering die de debiteur op hem heeft. Als de ene partij niet presteert, kan de andere partij de nakoming zijn deel van de overeenkomst uitstellen. Wie

Lees verder »
hennep

Oneerlijk beding en een hennepplantage

Ymere heeft op 25 februari 2015 een woning verhuurd aan gedaagde. Op 3 oktober 2016 is door de politie in die woning een hennepkwekerij aangetroffen met 560 planten. Diezelfde dag is op last van de burgemeester de woning gesloten tot 1 maart 2017. Ymere en gedaagde komen overeen dat de

Lees verder »
Consumentenkoop 2017

Consumentenkoop 2017

Wanneer je als consument (en dus niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf) een roerende zaak koopt, in een winkel of bij een webshop, dan is dat een consumentenkoop. In het geval van consumentenkoop gelden extra regels ter bescherming van de koper. Bij elke koop geldt dat de

Lees verder »